Visitor’s Places

Takhni-Rehmapur Wildlife Sanctuary

Gurdwara Garna Sahib

Kamahi Devi Temple

Gurdwara Tahli Sahib

Chamba Pattan

Near Ghalor village, Pragpur, Himachal Pradesh, India

Dada Siba Temple

Dada Siba Village, Pragpur, Himachal Pradesh, India